29 اردیبهشت 1401
125

لحظه عصبانیت شدید امید عالیشاه که به نقطه کونر رفته بود و مورد حمله هواداران تراکتور قرار گرفت را ببینید.

ببینید| لحظه عصبانیت امید عالیشاه از سنگ اندازی هواداران تراکتور
دریافت 2 MB

https://hirna.ir