24 اردیبهشت 1401
18

احمد وحیدی، وزیر کشور خبر داد: پس از اینکه از مرحله اقتصادی(حذف ارز ترجیحی و توزیع عادلانه یارانه‌ها) عبور کنیم، در یک نقطه‌ جدید از قدرت ملی و اقتصادی قرار می‌گیریم.

قرار گرفتن در نقطه‌ جدیدی از قدرت ملی و اقتصادی
دریافت 6 MB


https://github.com/igoshev/laravel-captcha
https://hirna.ir