15 اسفند 1400
136

ناظر دیدار تیم های صنعت نفت آبادان و پرسپولیس با انتقاد از بنر تبلیغاتی کنار دروازه ها، آن را برای سلامت بازیکنان خطرناک دانست.

ویدیو| ایراد ناظر بازی صنعت نفت و پرسپولیس به تبلیغات کنار زمین
دریافت 10 MB

https://github.com/igoshev/laravel-captcha
https://hirna.ir