455 نفر در انتخابات کمیسیون ورزشکاران رای می دهند/ مسیر هموار انتخابات برای 363 ورزشکار ایرانی

نام‌نویسی از متقاضیان عضویت در کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک از دوشنبه آغاز شده و به مدت ۶ روز ادامه خواهد شد.