24 بهمن 1402
100

بررسی داده‌های یک مرکز افکارسنجی نشان می‌دهد، مردم تهران مجلس یازدهم را در زمینه مبارزه با فساد موفق‌تر می‌دانند.

‌مبارزه با فساد اقتصادی در کدام مجلس بهتر بود‌

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از موضوعاتی که مجلس یازدهم در آن فعال بوده و مصوباتی داشته است، به مسئله مبارزه با فساد و افزایش شفافیت بازمی گردد.

مرکز افکارسنجی سرمایه در نظرسنجی که در زمینه های مختلف انجام داده است، نشان می دهد شهروندان تهرانی مجلس یازدهم را در مقایسه با مجلس دهم در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی و افزایش شفافیت موفق تر می دانند.

در خصوص تصویب قوانین در جهت شفافیت پاسخگویان مجلس یازدهم را ۶۴ درصد نامناسب و کاملا نامناسب، ۳۰.۲ درصد مناسب و کاملا مناسب و ۵۸ درصد نظری نداشته اند. مجلس دهم را ۷۰.۴ درصد نامناسب و کاملا نامناسب، ۲۲.۲ درصد مناسب و کاملا مناسب و ۷.۴ درصد نظری نداشته اند.

در خصوص تصویب قوانین در راستای مقابله با مفاسد اقتصادی پاسخگویان مجلس یازدهم را ۷۰ درصد نامناسب و کاملا نامناسب، ۲۶.۵ درصد مناسب و کاملا مناسب و ۳.۵ درصد نظری نداشته اند. مجلس دهم را ۷۷.۵ درصد نامناسب و کاملا نامناسب ۱۷.۷ درصد مناسب و کاملا مناسب و ۴۸ درصد نظری نداشته اند.

پایان پیام/


https://hirna.ir