24 بهمن 1402
113

بررسی داده‌های یک مرکز افکارسنجی نشان می‌دهد، مردم تهران مجلس یازدهم را در زمینه نظارت بر دولت و سایر سازمان‌ها موفق‌تر از مجلس دهم می‌دانند.

تهرانی‌ها عملکرد مجلس یازدهم در‌ نظارت را چگونه ارزیابی می‌کنند؟‌‌

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از موضوعاتی که مجلس یازدهم در آن فعال بوده و مصوباتی داشته است، به مسئله نظارت بر دولت و انجام تحقیق و تفحص از سایر نهادها و سازمان ها بازمی‌گردد. 

مرکز افکارسنجی سرمایه‌ در نظرسنجی که در زمینه‌های مختلف انجام داده است، نشان می‌دهد شهروندان تهرانی مجلس یازدهم را در مقایسه با مجلس دهم در زمینه نظارت بر دولت و انجام تحقیق و تفحص از سایر نهادها و سازمان ها موفق‌تر می‌دانند.

در خصوص نظارت بر عملکرد اقتصادی دولت پاسخگویان مجلس یازدهم را ۶۳ درصد نامناسب و کاملا نامناسب، ۲۸.۱ درصد مناسب و کاملا مناسب و ۸.۹ درصد نظری نداشته اند. مجلس دهم را ۶۳.۲ درصد نامناسب و کاملا نامناسب، ۲۷.۱ درصد مناسب و کاملا مناسب و ۹.۷ درصد نظری نداشته اند.

در خصوص تحقیق و تفحص از نهادها، سازمانها و... پاسخگویان مجلس یازدهم را ۵۹.۶ درصد نامناسب و کاملا نامناسب، ۲۸.۶ درصد مناسب و کاملا مناسب و ۱۱۸ درصد نظری نداشته اند. مجلس دهم را ۶۵.۵ درصد نامناسب و کاملا نامناسب ۲۱ درصد مناسب و کاملا مناسب و ۱۳۵ درصد نظری نداشته اند.

پایان پیام/


https://hirna.ir