20 اسفند 1400
133

درگیری عجیب مصطفی احمدی، بازیکن آلومینیوم اراک پس از اخراج مقابل ذوب آهن با یکی از اعضای کادرفنی خودی را ببینید.

ویدیو| درگیری عجیب بازیکن آلومینیوم با یکی از اعضای کادرفنی خودی
دریافت 4 MB

https://github.com/igoshev/laravel-captcha
https://hirna.ir