مهر ماه چقدر باران بارید؟

در حالی که میزان بارش‌های مهرماه در دوره بلندمدت ۵۲ ساله ۶.۵ میلیمتر بوده اما در نخستین ماه سال آبی جدید (مهر ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ۱۴۰۱) این میزان تنها ۳.۷ میلیمتر بوده و نشان می‌دهد که این بارش‌ها نتوانسته خشکسالی پارسال را جبران کند.