تورم نقطه‌ای مهر ماه ۴.۵ واحد کاهش یافت

نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوار‌های شهری ٣٨,۴ درصد است که نسبت به ماه قبل ۴.٥ واحد درصد کاهش داشته است.