فیلم| مردم چه انتظاری از رئیس جمهور دارند؟

فیلم| مردم چه انتظاری از رئیس جمهور دارند؟
فیلم| مردم چه انتظاری از رئیس جمهور دارند؟ در آستانه انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری به میان مردم رفتیم تا انتظارات و خواسته آنها از رئیس جمهور بعدی را جویا شویم.
در آستانه انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری به میان مردم رفتیم تا انتظارات و خواسته آنها از رئیس جمهعور بعدی ار جویا شویم.