متفاوت ترین نوع "تولید مثل" در جهان (+فیلم)

سال گذشته، دانشمندان دانشگاه ورمونت شکل جدیدی از حیات به نام "زنوبات ها" را معرفی کردند.