سوگوار استاد بزرگ مکتب فلسفی تهران

حضرت استاد آقاسید رضی شیرازی، یکی از نخستین چهره های برجسته ای بود که بزرگوارانه پذیرفت عضو گروه نخبگان خبرآنلاین باشد.