شناسایی اولین درمان بالقوه برای نابینایی

دانشمندان دانشگاه ویرجینیا در مطالعات اخیر خود نوعی دارو با نام پروزاک را به عنوان درمان بالقوه برای نابینایی شناسایی و معرفی کردند.