آنها که واکسن کرونا نمی‌زنند، ببینند!

آنها که واکسن کرونا نمی‌زنند، ببینند!
واکسیناسیون سراسری به عنوان تنها راه نجات از پاندمی کرونا، با توجه به‌ حواشی مخالفت‌های برخی از مردم با واکسیناسیون، سوژه کارتونی از ماریان کارمنسکی در سایت گگل شد.